Loading...

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ
จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558
(รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต)
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
ประเภท : วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
วุฒิการศึกษา: ได้รับปริญญาโท สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสาธารณสุุขศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (วุฒิปริญญาตรี)
ประเภท : นักวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 25 พ.ค. – 10 พ.ค. 2558 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) หรือที่http://job.onep.go.th
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81109

สอบกรมการค้าภายใน

สอบกรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 อัตรา รับสมัคร 2 -22 มิ.ย. 2558 เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน,นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
1) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และการบริหารงานชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานชั่งตวงวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และการบริหารงานชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการค้าภายในทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81110

สอบกศน.ล่าสุด

สอบกศน.ล่าสุด
ประกาศ เรื่อง การศึกษานอกโรงเรียน กศน.
เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 59 อัตรา 8 – 26 มิ.ย. 58
รายละเอียดในการ มีดังต่อไปนี้
1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน 14 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ที่ ก.ค.ศ รับรอง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ที่ ก.ค.ศ รับรอง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
3. ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการจำนวน 21 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักศษสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางนิเทศศาสตร์
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
วัน/เวลา/และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2558
ณ ศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายเอกสาร คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กศน. Update!!
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
– นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน กศน.
– แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
– นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
– นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
– บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
-ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายใน3ชม.)
-หนังสือ +Mp3 ราคา 699 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81112

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ
จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558
(รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต)
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
ประเภท : วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
วุฒิการศึกษา: ได้รับปริญญาโท สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสาธารณสุุขศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (วุฒิปริญญาตรี)
ประเภท : นักวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท : เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 25 พ.ค. – 10 พ.ค. 2558 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) หรือที่http://job.onep.go.th
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81109

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 59 อัตรา ตั้งแต่ 8 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 58
ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500
ประเภท : นักจัดการงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ที่ ก.ค.ศ รับรอง
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500
ประเภท : นักวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 23 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ที่ ก.ค.ศ รับรอง
ชื่อตำแหน่ง: บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500
ประเภท : บรรณารักษ์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ รับรอง
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 8มิย. - 26 มิย. 58 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81107

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบสำนักงานศาลยุติธรรม

สอบสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2558
สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
22 อัตราวุฒิที่เปิดรับสมัคร
ป.ตรีช่องทางการเปิดรับสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต
สมัครสอบทาง http://ojoc.thaijopjop.com
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศสถานที่สอบ วันเวลาสอบ http://ojoc.thaijopjop.com
วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
http://ojoc.thaijobjob.com/14052558.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม  

รวมทุกวิชาที่สอบ

 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 
2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
 3. แนวข้อสอบภาษาไทย
 4. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 5. ความรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6. ความรู้ระบบงานคอมพิวเตอร์
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 8. แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
 9. แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
10. แนวข้อสอบ พรบ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สำนักงานศาลยุติธรรม  
รวมทุกวิชาที่สอบ
 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
 - การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การวางแผนกำลังคน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR
 - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.comระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 

http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81106

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบกรมสรรพากร

สอบกรมสรรพากร 153 อัตรา

จำนวน 153 อัตรา ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2558
ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :  นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักตรวจสอบภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    110 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค.ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. แล้ว

2.ตำแหน่ง :  นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักตรวจสอบภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    20 อัตร
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
3.ตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
ประเภท :     นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

4.ตำแหน่ง :  นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักวิชาการภาษี
จำนวนตำแหน่งว่าง :    10 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
5.ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :    :  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    7 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
6.ตำแหน่ง :  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประเภท :    :  นักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา
ระดับการศึกษา :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 2 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซส์กรมสรรพากร http://job.rd.go.th
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ
โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน 
http://www.topthaitest.com/read.php?tid=81104